۰۸ مرداد

اس ام اس روز خبرنگار

اس ام اس روز خبرنگار

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید. روز خبرنگار بر شما مبارک

خبرچین بدبخت هیزم کش است/ همه کار او سوزش و سازش است.

روز ما را دیدی؟ از شب های تار ما مپرس!

نویسنده توانا، فرزند عزیزم. ۱۷ مرداد روز فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک.

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان مبارک.

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است.

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک

سلام، خوبید؟ روزتون مبارک. با آرزوی خبرهای خوش.

شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست!

کسی که روز خبرنگارو بهمون تبریک نمی گه. خودمون باید به هم تبریک بگیم. بچه ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

سلام. روز خبرنگار مبارک. همیشه خوش خبر باشی.

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت

آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

چون ققنوس می سوزی و دوباره توتم به دست به زندگی برمی گردی تا بدانند نامیرایی! روزت فرخنده و قلمت پاینده.

آگاهی می دهی و امید. روزت مبارک.

روزگارمون بد نیست… روزمون مبارک.

سلام {نام دوست} عزیز، بازم به معرفت دوست نازنینم. بر شما هم مبارک باشه.

دوست خوبم، این روز بر شما نیز مبارک. اندیشه ات هماره سبز باد.

از بوسیدنی های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک کوزت.

سپاس. بر شما هم مبارک و به همین امید.

کاش یاد بگیریم آزادتر ببینیم.

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسییدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان ، رسیدن باشد. هم قلم روزت مبارک

نویسنده توانا، فرزند عزیزم. ۱۷ مرداد روز فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان مبارک.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

سلام، خوبید؟ روزتون مبارک. با آرزوی خبرهای خوش.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست!

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

کسی که روز خبرنگارو بهمون تبریک نمی گه.
خودمون باید به هم تبریک بگیم. بچه ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

چاکرم استاد.
روزت مبارک رئیس.
ما که… شما هم نمی شیم، چه برسه به
خبرنگار.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

سلام. روز خبرنگار مبارک. همیشه خوش خبر باشی.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

آگاهی می دهی و امید. روزت مبارک.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

روزگارمون بد نیست… روزمون مبارک.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

سلام جابر عزیز، بازم به معرفت دوست نازنینم. بر شما هم مبارک باشه.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

دوست خوبم، این روز بر شما نیز مبارک. اندیشه ات هماره سبز باد.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

از بوسیدنی های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک کوزت.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

سپاس. بر شما هم مبارک و به همین امید.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

لم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان‌هاست و پرگشودن تا قاف یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان‌ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان، رسیدن باشد

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

نوشته‌هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی‌توانند بگویند و فریادشان بی صداست

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق است، هنری و عشقی که خبرنگار باید با جان و دل عاشق آن باشد تا بتواند در این زمینه موفق باشد. روزت مبارک

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند، روز خبرنگار مبارک

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

به راستی چه زیباست اندیشه‌ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه‌هایی که در خدمت بیان حق برآید…

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

خبرچین بدبخت هیزم کش است/ همه کار او سوزش و سازش است.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

نویسنده توانا، ۱۷ مرداد روز فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک…

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت:
«اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران، روز بعثتتان مبارک…

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است…

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

و “قلم” بهانه‌ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود. مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست!

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

کسی که روز خبرنگار رو بهمون تبریک نمی‌گه. خودمون باید به هم تبریک بگیم.
بچه‌ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

آگاهی می‌دهی و امید، روزت فرخنده و قلمت پاینده.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

از بوسیدنی‌های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک…

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

روز ما را دیدی؟ از شب های تار ما مپرس!

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

کاش یاد بگیریم آزادتر ببینیم.

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

°•°•°•°•°•°•°• متن تبریک روز خبرنگار  •°•°•°•°•°•°•°

نویسنده توانا، فرزند عزیزم. ۱۷ مرداد روز
فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک.

°•°•°•°•°•°•°• پیام روز خبرنگار •°•°•°•°•°•°•°

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس تبریک روز خبرنگار •°•°•°•°•°•°•°

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم
خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان
مبارک.

°•°•°•°•°•°•°• متن روز خبرنگار •°•°•°•°•°•°•°

سلام، خوبید؟ روزتون مبارک. با آرزوی خبرهای خوش

°•°•°•°•°•°•°• جملات زیبا برای روز خبرنگار •°•°•°•°•°•°•°

 اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه
تر بود جانش قوی است.

روز خبرنگار مبارک

°•°•°•°•°•°•°• پیامک روز خبرنگار •°•°•°•°•°•°•°

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید. روز خبرنگار بر شما مبارک

°•°•°•°•°•°•°• تبریک روز خبرنگار •°•°•°•°•°•°•°

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس ۱۷ مرداد •°•°•°•°•°•°•°

چون ققنوس می سوزی و دوباره توتم به دست به زندگی برمی گردی تا بدانند نامیرایی! روزت فرخنده و قلمت پاینده.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس تبریک روز خبرنگار •°•°•°•°•°•°•°

مطمئنا مبارک است روزی که به نام
شماست!

°•°•°•°•°•°•°• جملات تبریک روز خبرنگار •°•°•°•°•°•°•°

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسییدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان ، رسیدن باشد. هم قلم روزت مبارک

 

اشتراک

ارسال نظر